โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

posted by Administrator   | 1 ธ.ค. 2560


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์