โครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้วยโปรแกรม Open source sigil

Library : All Categories

แสดงรายการวิชาที่เปิดอบรมทั้งหมด

การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้วยโปรแกรม Open source sigil


เริ่มอบรมในอีก 20 วัน


อบรมช่วง : 16 มิ.ย. 2561 ถึง 17 มิ.ย. 2561
เวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่อบรม : ห้อง 900

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดที่รวดเร็ว ทําให้ความต้องการสื่อในรูปแบบ
ของหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-book ได้รับความสนใจมากขึ้น นอกจากนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถ
กระตุ้นให้ผู้อ่านมีความ สนใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้แต่งหรือผู้ผลิตหนังสือสามารถใส่ภาพเคลื่อนไหว
และเสียงประกอบได้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ยังมีประโยชน์ด้านการจัดเก็บ ทําให้ผู้อ่านสามารถพกพาหนังสือ
คราวละมากๆไปยังที่ต่างๆได้อีกด้วย และ ช่วยให้สามารถอ่านหนังสือประเภทนี้ได้ทุกเวลาและสถานที่
โครงการนี้จึงมุ่งเน้นฝึกอบรมการผลิตและการสร้างสรรค์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนอันจะเป็น ประโยชน์ในงานของตนเองและหน่วยงาน
ได้โดยจะเน้นการใช้ซอฟต์แวร์เสรีเป็นเครื่องมือช่วยในการผลิตเป็นหลักเพื่อใหผู้ เข้ารับการอบรมสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้งานได้ฟรี ไม่ผิดกฏหมายและจริยธรรม โครงการนี้ยังแนะนําวิธีการนํา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ไปใช้งานบน Tablet เพื่อการเผยแพร่ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพสังคม ปัจจุบันใน
เรื่องของการใช้เทคโนโลยีอีกด้วย
เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ จึงเห็นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรดังกล่าวขึ้นสำหรับครู อาจารย์ และบุคคลากรทางการ
ศึกษาในระดับต่างๆ


วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้โปรแกรม sigil
๒. เพื่อให้ผู้เขาอบรมเกิดทักษะและสามารถผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเป็นการบริการทางด้านวิชาการและเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป