โครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ''การพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ''

Library : Programming

หลักสูตรสำหรับผู้สนใจพัฒนาระบบสารสนเทศ

การผลิตสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน


เริ่มอบรมในอีก 1 วัน


อบรมช่วง : 23 ก.พ 2561 ถึง 24 ก.พ 2561
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
สถานที่อบรม : ห้อง 900

กำหนดการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR เบื้องต้น ในยุคการศึกษา 4.0

 วันที่หนึ่ง


08.30 – 09.00 น.


09.01 – 09.15 น.


 ลงทะเบียน/รับเอกสาร


 พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


09.16 – 10.30 น.


การอภิปราย หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคการศึกษา 4.0 (ICT for Education 4.0) ในการสร้างสื่อการสอนเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือและแท็ปเล็ต”


 วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี


10.30 - 10.45 น.


 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม


10.45 - 11.30 น.


การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย  


วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี


11.30 – 12.30 น.


 พักรับประทานอาหารกลางวัน


12.30 - 14.30 น.


การอภิปราย หัวข้อ “แนะนำการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว โดยให้ลง Application ตัวนี้ลงในมือถือด้วย โดยที่เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ในการสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริง เบื้องต้น


วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี


14.30 - 14.45 น.


 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม


14.30 - 16.30 น.


การ Follow บนอุปกรณ์มือถือและสมาร์ทโฟน การสร้าง AR แบบ Video และปุ่มลิงค์ url (ต่อ)


 วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี


16.30 - 17.00 น.


 สรุปการอบรมประจำวัน


 


 


วันที่สอง


 


 


 09.00 – 10.30 น.


การออกแบบและสร้าง User Interface สำหรับสร้าง AR


วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี


 10.30 - 10.45 น.


พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม


 10.45 - 11.30 น.


การอภิปราย หัวข้อ “แนะนำการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว โดยให้ลง Application ตัวนี้ลงในมือถือด้วย  3D & Sketchup เบื้องต้น


วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี


 11.30 – 12.30 น.


พักรับประทานอาหารกลางวัน                


12.30 - 14.30 น.


Workshop การสร้างรูปแบบการเผยแพร่ผลงาน AR (ต่อ)


วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี


 14.30 - 14.45 น.


พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม


 14.30 - 16.30 น.


 


นำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์


วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี


 16.30 - 17.00 น.


สรุปผล และมอบเกียรติบัตร