การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์


หมวดหมู่ : การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์

ระดับความยาก :

วิทยากรผู้สอน : สันติชัย วงษ์สุวรรณ, ธนนท์ หริการบัญชร

ช่วงวันเปิดอบรม : 1 ก.พ 2561 ถึง 2 ก.พ 2561

ช่วงเวลา: 09:00 - 16:30

สถานที่อบรม : ห้อง 900

ภาพกิจกรรมการอบรม