เทคนิคการใช้งาน Office Application


หมวดหมู่ : Office Application

ระดับความยาก :

วิทยากรผู้สอน : พิภัทรา สิมะโรจนา

ช่วงวันเปิดอบรม : 5 ก.พ 2561 ถึง 6 ก.พ 2561

ช่วงเวลา: 09:00 - 16:30

สถานที่อบรม : ห้อง 900

ภาพกิจกรรมการอบรม