เทคนิคการใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง (VBA Programming)


หมวดหมู่ : Office Application

ระดับความยาก :

วิทยากรผู้สอน : ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

ช่วงวันเปิดอบรม : 12 ก.พ 2561 ถึง 13 ก.พ 2561

ช่วงเวลา: 09:00 - 16:30

สถานที่อบรม : ห้อง 900

ภาพกิจกรรมการอบรม