การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla

รุ่นที่ 2

หมวดหมู่ : Programming

ระดับความยาก :

วิทยากรผู้สอน : พิไลพร วงษา, พรศักดิ์ เวชเจริญ

ช่วงวันเปิดอบรม : 19 ก.พ 2561 ถึง 20 ก.พ 2561

ช่วงเวลา: 09:00 - 16:30

สถานที่อบรม : ห้อง 900

ภาพกิจกรรมการอบรม