สร้างสรรค์งานด้านกราฟฟิกด้วย Adobe Photoshop


หมวดหมู่ : Graphics / Web Design

ระดับความยาก :

วิทยากรผู้สอน : จัดการ หาญบาง

ช่วงวันเปิดอบรม : 21 ก.พ 2561 ถึง 22 ก.พ 2561

ช่วงเวลา: 09:00 - 16:30

สถานที่อบรม : ห้อง 900

ภาพกิจกรรมการอบรม