การผลิตสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน


หมวดหมู่ : Programming

ระดับความยาก :

วิทยากรผู้สอน : พงศธร ปาลี

ช่วงวันเปิดอบรม : 23 ก.พ 2561 ถึง 24 ก.พ 2561

ช่วงเวลา: 09:00 - 16:30

สถานที่อบรม : ห้อง 900

ภาพกิจกรรมการอบรม