การใช้งาน Google Application


หมวดหมู่ : Office Application

ระดับความยาก :

วิทยากรผู้สอน : สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ

ช่วงวันเปิดอบรม : 14 ก.พ 2561 ถึง 15 ก.พ 2561

ช่วงเวลา: 09:00 - 16:30

สถานที่อบรม : ห้อง 900

ภาพกิจกรรมการอบรม