การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์


หมวดหมู่ : การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์

ระดับความยาก :

วิทยากรผู้สอน : สันติชัย วงษ์สุวรรณ, ธนนท์ หริการบัญชร

ช่วงวันรับสมัคร : 1 ธ.ค. 2560 ถึง 31 ม.ค. 2561

ช่วงวันเปิดอบรม : 1 ก.พ 2561 ถึง 2 ก.พ 2561

ช่วงเวลา: 09:00 - 16:30

สถานที่อบรม : ห้อง 900

รับจำนวน : 40

จำนวนขั้นต่ำ : 25

รายละเอียดหลักสูตร : การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ความต้องการของหลักสูตร

Show / Hide
ไม่มีข้อมูล

แผนการอบรม

Show / Hide
ไม่มีข้อมูล

เอกสารแนบ

Show / Hide
ไม่มีข้อมูล

การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์


วิทยากรผู้สอน : สันติชัย วงษ์สุวรรณ

ช่วงวันเปิดอบรม : 1 ก.พ 2561 ถึง 2 ก.พ 2561 ช่วงเวลา: 09:00 - 16:30 น.

รับจำนวน : 40 จำนวนขั้นต่ำ : 25

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม

Open Close
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันที่ลงทะเบียน สถานะ
1 นายประกายชน คำพรม 12 ม.ค. 2561 10:22:55 รอการยืนยัน
2 นายธนกฤต ชมภูนุช 12 ม.ค. 2561 10:38:13 รอการยืนยัน
3 นายวุฒิชัย ยศยิ่งยงค์ 13 ธ.ค. 2560 12:42:31 เสร็จสิ้น
4 นายศุภชัย ผลเจริญ 13 ธ.ค. 2560 13:51:19 เสร็จสิ้น
5 นายเบญจพล สุวรรณะ 13 ธ.ค. 2560 14:23:15 รอการยืนยัน
6 นางสาวผกามาศ สินภักดี 12 ม.ค. 2561 10:40:05 รอการยืนยัน
7 นางสาวศิริรัตน์ เทียมเลิศ 13 ธ.ค. 2560 12:58:35 เสร็จสิ้น
8 นางสาวรุ่งนภา วิจิตรวงศ์ 22 ธ.ค. 2560 11:48:45 เสร็จสิ้น
9 นางสาวกรองกาญน์ ศิริโวหาร 15 ธ.ค. 2560 15:12:50 เสร็จสิ้น
10 นางสาวศิริรัตน์ เข็มทอง 18 ธ.ค. 2560 13:24:27 เสร็จสิ้น
11 นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ 26 ธ.ค. 2560 18:26:35 เสร็จสิ้น
12 นายธนาชัย เอื้อนุกูล 31 ธ.ค. 2560 18:33:19 เสร็จสิ้น
13 นายvachirapong maneenanthiwat 3 ม.ค. 2561 14:41:28 รอการยืนยัน
14 นางสาวธนสร ดีศรี 26 ธ.ค. 2560 19:46:53 เสร็จสิ้น
15 นางสาวภลดา ใหม่พูล 8 ม.ค. 2561 15:41:34 รอการยืนยัน
16 นางอรวรรณ เหลืองทองคำ 8 ม.ค. 2561 09:41:24 รอการยืนยัน
17 นายอัตตะ จันทิมาธร 19 ม.ค. 2561 09:17:31 รอการยืนยัน
18 นางสาวนวลปราง แสงอุไร 18 ม.ค. 2561 10:21:14 รอการยืนยัน
19 นางปิยะพร แสงสุวรรณ 11 ม.ค. 2561 10:44:04 รอการยืนยัน
20 นายนิคม รัตโน 19 ม.ค. 2561 09:28:42 รอการยืนยัน
21 นายอานนท์ พิมพ์สุวรรณ 20 ม.ค. 2561 10:29:14 รอการยืนยัน
22 นายวุฒิชัย มลิจารย์ 13 ธ.ค. 2560 13:53:03 รอการยืนยัน
23 นายเรืองวิทย์ สุริสังข์ 15 ธ.ค. 2560 15:20:04 รอการยืนยัน
24 นายณัฐวุฒิ แสงจันทรา 4 ม.ค. 2561 14:19:36 เสร็จสิ้น
25 นายกิตติภณ หมวดดารักษ์ 9 ม.ค. 2561 15:33:06 เสร็จสิ้น
26 นางสาวอัจฉริยา สินเทาว์ 13 ธ.ค. 2560 13:33:19 รอการยืนยัน
27 นายวรปรัชญ์ ช้างแย้ม 8 ม.ค. 2561 16:44:53 เสร็จสิ้น
28 นายวิโรจน์ สนงาม 13 ม.ค. 2561 13:50:50 รอการยืนยัน
29 นางสาวกานต์พิชชา อสัมภิณวงศ์ 17 ม.ค. 2561 15:24:17 เสร็จสิ้น