การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์


หมวดหมู่ : การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์

ระดับความยาก :

วิทยากรผู้สอน : สันติชัย วงษ์สุวรรณ, ธนนท์ หริการบัญชร

ช่วงวันรับสมัคร : 1 ธ.ค. 2560 ถึง 31 ม.ค. 2561

ช่วงวันเปิดอบรม : 1 ก.พ 2561 ถึง 2 ก.พ 2561

ช่วงเวลา: 09:00 - 16:30

สถานที่อบรม : ห้อง 900

รับจำนวน : 40

จำนวนขั้นต่ำ : 25

รายละเอียดหลักสูตร : การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ความต้องการของหลักสูตร

Show / Hide
ไม่มีข้อมูล

แผนการอบรม

Show / Hide
ไม่มีข้อมูล

เอกสารแนบ

Show / Hide
ไม่มีข้อมูล

การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์


วิทยากรผู้สอน : สันติชัย วงษ์สุวรรณ

ช่วงวันเปิดอบรม : 1 ก.พ 2561 ถึง 2 ก.พ 2561 ช่วงเวลา: 09:00 - 16:30 น.

รับจำนวน : 40 จำนวนขั้นต่ำ : 25

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม

Open Close
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันที่ลงทะเบียน สถานะ
1 นายศุภชัย ผลเจริญ 13 ธ.ค. 2560 13:51:19 เสร็จสิ้น
2 นายเรืองวิทย์ สุริสังข์ 15 ธ.ค. 2560 15:20:04 รอการยืนยัน
3 นางสาวกรองกาญน์ ศิริโวหาร 15 ธ.ค. 2560 15:12:50 เสร็จสิ้น
4 นายกิตติภณ หมวดดารักษ์ 9 ม.ค. 2561 15:33:06 เสร็จสิ้น
5 นายประกายชน คำพรม 12 ม.ค. 2561 10:22:55 เสร็จสิ้น
6 นายธนกฤต ชมภูนุช 12 ม.ค. 2561 10:38:13 เสร็จสิ้น
7 นางสาวศิริรัตน์ เข็มทอง 18 ธ.ค. 2560 13:24:27 เสร็จสิ้น
8 นางสาวผกามาศ สินภักดี 12 ม.ค. 2561 10:40:05 เสร็จสิ้น
9 นางสาวเพ็ญผกา สุธีพิเชฐภัณฑ์ 26 ม.ค. 2561 13:13:00 เสร็จสิ้น
10 นายวุฒิชัย ยศยิ่งยงค์ 13 ธ.ค. 2560 12:42:31 เสร็จสิ้น
11 นางสาวศิริรัตน์ เทียมเลิศ 13 ธ.ค. 2560 12:58:35 เสร็จสิ้น
12 นางสาวรุ่งนภา วิจิตรวงศ์ 22 ธ.ค. 2560 11:48:45 เสร็จสิ้น
13 นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ 26 ธ.ค. 2560 18:26:35 เสร็จสิ้น
14 นายธนาชัย เอื้อนุกูล 31 ธ.ค. 2560 18:33:19 เสร็จสิ้น
15 นายvachirapong maneenanthiwat 3 ม.ค. 2561 14:41:28 เสร็จสิ้น
16 นางสาวธนสร ดีศรี 26 ธ.ค. 2560 19:46:53 เสร็จสิ้น
17 นางสาวกานต์พิชชา อสัมภิณวงศ์ 17 ม.ค. 2561 15:24:17 เสร็จสิ้น
18 นางสาวนวลปราง แสงอุไร 18 ม.ค. 2561 10:21:14 เสร็จสิ้น
19 นางสาวอรณี ทองอารีย์ 29 ม.ค. 2561 13:24:49 เสร็จสิ้น
20 นางพรทิพย์ ประทุมเทศ 30 ม.ค. 2561 13:22:27 เสร็จสิ้น
21 นายวรปรัชญ์ ช้างแย้ม 8 ม.ค. 2561 16:44:53 เสร็จสิ้น
22 นายวุฒิชัย มลิจารย์ 13 ธ.ค. 2560 13:53:03 เสร็จสิ้น
23 นายณัฐวุฒิ แสงจันทรา 4 ม.ค. 2561 14:19:36 เสร็จสิ้น
24 นายอานนท์ พิมพ์สุวรรณ 20 ม.ค. 2561 10:29:14 เสร็จสิ้น
25 นายวิโรจน์ สนงาม 13 ม.ค. 2561 13:50:50 รอการยืนยัน
26 นายเบญจพล สุวรรณะ 13 ธ.ค. 2560 14:23:15 เสร็จสิ้น
27 นางสาวอัจฉริยา สินเทาว์ 13 ธ.ค. 2560 13:33:19 รอการยืนยัน
28 นางปิยะพร แสงสุวรรณ 11 ม.ค. 2561 10:44:04 เสร็จสิ้น
29 นายอัตตะ จันทิมาธร 19 ม.ค. 2561 09:17:31 เสร็จสิ้น
30 นายนิคม รัตโน 19 ม.ค. 2561 09:28:42 เสร็จสิ้น
31 นายวิษณุ พานิช 25 ม.ค. 2561 14:16:10 เสร็จสิ้น
32 นางสาวภลดา ใหม่พูล 8 ม.ค. 2561 15:41:34 เสร็จสิ้น
33 นางอรวรรณ เหลืองทองคำ 8 ม.ค. 2561 09:41:24 เสร็จสิ้น