การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla

รุ่นที่ 2

หมวดหมู่ : Programming

ระดับความยาก :

วิทยากรผู้สอน : พิไลพร วงษา, พรศักดิ์ เวชเจริญ

ช่วงวันรับสมัคร : 1 ธ.ค. 2560 ถึง 20 ก.พ 2561

ช่วงวันเปิดอบรม : 19 ก.พ 2561 ถึง 20 ก.พ 2561

ช่วงเวลา: 09:00 - 16:30

สถานที่อบรม : ห้อง 900

รับจำนวน : 40

จำนวนขั้นต่ำ : 25

รายละเอียดหลักสูตร :

            Joomla คืออะไร Joomla คือระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) บนเว็บไซต์ เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และ ความยุ่งยากในการบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม หรือออกแบบเว็บไซต์ ก็สามารถจัดทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้

            เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซต์  สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว  หลักสูตรนี้จึง เหมาะสมสำหรับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่สนใจ

  1. เพื่อแนะนำการติดตั้ง การใช้งาน การปรับแต่ง Joomla สำหรับผู้ที่ไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง
  2. การรู้จักโปรแกรมเสริม Extensions (Component, Module, Plugin) หรือ ส่วนขยายของโปรแกรม Joomla ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมที่เพิ่มความสามารถอื่นๆ ให้ใช้งานได้มากขึ้น

ความต้องการของหลักสูตร

Show / Hide
ไม่มีข้อมูล

แผนการอบรม

Show / Hide
ไม่มีข้อมูล

เอกสารแนบ

Show / Hide
ไม่มีข้อมูล

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla

รุ่นที่ 2

วิทยากรผู้สอน : พิไลพร วงษา

ช่วงวันเปิดอบรม : 19 ก.พ 2561 ถึง 20 ก.พ 2561 ช่วงเวลา: 09:00 - 16:30 น.

รับจำนวน : 40 จำนวนขั้นต่ำ : 25

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม

Open Close
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันที่ลงทะเบียน สถานะ
1 นายจักรพันธ์ เจียระดับ 14 ธ.ค. 2560 08:55:33 เสร็จสิ้น
2 นายธนพนธ์ พลรักษา 14 ธ.ค. 2560 09:48:18 เสร็จสิ้น
3 นายปรีชา เชยชม 14 ธ.ค. 2560 18:14:07 เสร็จสิ้น
4 นายณัชพล อุทัยศรี 14 ธ.ค. 2560 18:12:25 เสร็จสิ้น
5 นายสงกรานต์ เตือนสติ 14 ธ.ค. 2560 18:11:57 เสร็จสิ้น
6 นายภัทรพล คำรัญ 14 ธ.ค. 2560 20:38:34 เสร็จสิ้น
7 นายศักดิธัช ทรัพย์คง 14 ธ.ค. 2560 21:20:28 เสร็จสิ้น
8 นายพีรพล สุวรรณกูล 14 ธ.ค. 2560 21:53:54 เสร็จสิ้น
9 นายพิฐชญาณ์ การันย์อดุลย์ 15 ม.ค. 2561 12:34:20 เสร็จสิ้น
10 นางสาวรวีวรรณ เมธสาร 14 ธ.ค. 2560 09:15:38 เสร็จสิ้น
11 นางสาวน้ำฝน อุ่นวิจิตร 14 ธ.ค. 2560 12:28:05 เสร็จสิ้น
12 นางสาวเสาวดี จูเจริญ 14 ธ.ค. 2560 18:15:05 เสร็จสิ้น
13 นางสาวนฤมล วิศววิสุทธิ์ 14 ธ.ค. 2560 18:52:18 เสร็จสิ้น
14 นางสาววันวิสา ยะหัตตะ 14 ธ.ค. 2560 18:59:10 เสร็จสิ้น
15 นางสาวสุริชฌา กุศลมหาโชค 15 ธ.ค. 2560 20:36:25 เสร็จสิ้น
16 นางสาววัลยาภรณ์ เจดีย์ 18 ธ.ค. 2560 12:28:47 เสร็จสิ้น
17 นายจีรวัฒน์ เผือกประดิษฐ 29 ธ.ค. 2560 23:36:17 เสร็จสิ้น
18 นางสาวนางสาว ศิราภรณ์ บาลสันเทียะ 20 ธ.ค. 2560 12:13:08 เสร็จสิ้น
19 นางสาวสุทธิดา อุทธวงค์ 20 ธ.ค. 2560 12:24:09 เสร็จสิ้น
20 นางสาวมาลินี ทับทิมทอง 20 ธ.ค. 2560 12:13:23 เสร็จสิ้น
21 นางสาวสิริพร มาเจริญ 20 ธ.ค. 2560 12:24:09 เสร็จสิ้น
22 นางสาวกฤษติยากรณ์ สิงห์โตศิริ 26 ธ.ค. 2560 15:25:32 เสร็จสิ้น
23 นางสาวเกร็ดทราย มณีวรรณ 26 ธ.ค. 2560 12:14:04 เสร็จสิ้น
24 นางสาวมนัญชญา ปิ่นปรีเปรม 26 ธ.ค. 2560 14:01:02 เสร็จสิ้น
25 นางสาวสายอักษร สุขสิริพรชัย 26 ธ.ค. 2560 19:08:36 เสร็จสิ้น
26 นางสาวสุวรรณวารี ศุภธรรมนิตย์ 26 ธ.ค. 2560 19:31:34 เสร็จสิ้น
27 นางสาวกาญจนา รังสินธุ์ 27 ธ.ค. 2560 13:37:26 เสร็จสิ้น
28 นายวุฒิชัย ยศยิ่งยงค์ 13 ธ.ค. 2560 12:43:14 เสร็จสิ้น
29 นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ 15 ม.ค. 2561 11:05:38 เสร็จสิ้น
30 นายธวัชชัย สายแสน 6 ม.ค. 2561 15:02:35 เสร็จสิ้น
31 นายพิชัย วรพิพัฒน์ 11 ม.ค. 2561 10:42:57 เสร็จสิ้น
32 นางสาวอัญชลี โอ่งเจริญ 26 ม.ค. 2561 15:49:01 เสร็จสิ้น
33 นายธนกร ปลั่งกลาง 12 ก.พ 2561 12:33:14 เสร็จสิ้น
34 นายวรปรัชญ์ ช้างแย้ม 8 ม.ค. 2561 16:35:04 เสร็จสิ้น
35 นายณัฐวุฒิ แสงจันทรา 4 ม.ค. 2561 14:18:49 เสร็จสิ้น
36 นางสาวสิปภา สุขโขใจดี 5 ม.ค. 2561 16:17:53 เสร็จสิ้น
37 นางจิรนันท์ จันทโชติ 12 ก.พ 2561 12:25:07 เสร็จสิ้น
38 นางสาวสุตินันท์ นันเรียม 19 ม.ค. 2561 11:19:25 เสร็จสิ้น
39 นางสาวบุณฑริกา ศรีทาทุม 14 ธ.ค. 2560 06:40:43 เสร็จสิ้น
40 นายถนอมศักดิ์ ทองเทศ 14 ธ.ค. 2560 08:52:31 เสร็จสิ้น
41 นายดนัยฉัตร เรืองเดช 14 ธ.ค. 2560 08:52:45 เสร็จสิ้น
42 นางสาวพัชรินี บุญปราบ 14 ธ.ค. 2560 08:31:41 เสร็จสิ้น