สร้างสรรค์งานด้านกราฟฟิกด้วย Adobe Photoshop


หมวดหมู่ : Graphics / Web Design

ระดับความยาก :

วิทยากรผู้สอน : จัดการ หาญบาง

ช่วงวันรับสมัคร : 1 ธ.ค. 2560 ถึง 22 ก.พ 2561

ช่วงวันเปิดอบรม : 21 ก.พ 2561 ถึง 22 ก.พ 2561

ช่วงเวลา: 09:00 - 16:30

สถานที่อบรม : ห้อง 900

รับจำนวน : 40

จำนวนขั้นต่ำ : 25

รายละเอียดหลักสูตร : สร้างสรรค์งานด้านกราฟฟิกด้วย Adobe Photoshop

ความต้องการของหลักสูตร

Show / Hide
ไม่มีข้อมูล

แผนการอบรม

Show / Hide
ไม่มีข้อมูล

เอกสารแนบ

Show / Hide
ไม่มีข้อมูล

สร้างสรรค์งานด้านกราฟฟิกด้วย Adobe Photoshop


วิทยากรผู้สอน : จัดการ หาญบาง

ช่วงวันเปิดอบรม : 21 ก.พ 2561 ถึง 22 ก.พ 2561 ช่วงเวลา: 09:00 - 16:30 น.

รับจำนวน : 40 จำนวนขั้นต่ำ : 25

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม

Open Close
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันที่ลงทะเบียน สถานะ
1 นายศุภชัย ผลเจริญ 13 ธ.ค. 2560 13:52:29 เสร็จสิ้น
2 นายเรืองวิทย์ สุริสังข์ 15 ธ.ค. 2560 15:20:13 รอการยืนยัน
3 นางสาวกรองกาญน์ ศิริโวหาร 15 ธ.ค. 2560 15:13:44 เสร็จสิ้น
4 นายกิตติภณ หมวดดารักษ์ 10 ม.ค. 2561 13:53:43 เสร็จสิ้น
5 นายประกายชน คำพรม 12 ม.ค. 2561 10:25:20 เสร็จสิ้น
6 นายธนกฤต ชมภูนุช 12 ม.ค. 2561 10:40:13 เสร็จสิ้น
7 นางสาวนางสาว ศิราภรณ์ บาลสันเทียะ 6 ก.พ 2561 15:05:06 เสร็จสิ้น
8 นางสาวสุทธิดา อุทธวงค์ 6 ก.พ 2561 15:00:08 เสร็จสิ้น
9 นางสาวมาลินี ทับทิมทอง 6 ก.พ 2561 15:06:04 เสร็จสิ้น
10 นางสาวสิริพร มาเจริญ 6 ก.พ 2561 15:07:39 เสร็จสิ้น
11 นางสาวสุวรรณวารี ศุภธรรมนิตย์ 7 ก.พ 2561 15:05:27 เสร็จสิ้น
12 นางสาวกาญจนา รังสินธุ์ 7 ก.พ 2561 15:09:50 รอการยืนยัน
13 นางสาวโสภิดา จูเปีย 7 ก.พ 2561 15:11:50 รอการยืนยัน
14 นางสาวผกามาศ สินภักดี 12 ม.ค. 2561 10:41:14 เสร็จสิ้น
15 นายเด็กชายอาดิ๊ล บินสอั๊๊ด 22 ม.ค. 2561 10:19:11 เสร็จสิ้น
16 นายพัทธนันท์ ศรีเจริญรักษ์ 24 ม.ค. 2561 10:13:52 รอการยืนยัน
17 นางสาวธมลวรรณ แดงน้อย 11 ก.พ 2561 11:50:01 เสร็จสิ้น
18 นางสาวประทุม แก้วเนตร 7 ก.พ 2561 21:40:14 เสร็จสิ้น
19 นางสาวณัฐนันท์ พรผดุง 8 ก.พ 2561 09:30:29 เสร็จสิ้น
20 นางสาวทิพวรรณ ทิงเหม 8 ก.พ 2561 12:38:19 รอการยืนยัน
21 นางนุจรี จันทร์เจริญ 18 ม.ค. 2561 10:47:40 รอการยืนยัน
22 นายวุฒิชัย ยศยิ่งยงค์ 13 ธ.ค. 2560 12:47:15 เสร็จสิ้น
23 นางสาวศิริรัตน์ เทียมเลิศ 13 ธ.ค. 2560 12:59:10 เสร็จสิ้น
24 นางสาวรุ่งนภา วิจิตรวงศ์ 14 ธ.ค. 2560 08:16:23 เสร็จสิ้น
25 นางสุพาพร ลอยวัฒนกุล 26 ธ.ค. 2560 12:40:02 เสร็จสิ้น
26 นายประโยชน์ กีรติปกรณ์ 15 ม.ค. 2561 11:07:31 เสร็จสิ้น
27 นายธนาชัย เอื้อนุกูล 31 ธ.ค. 2560 18:32:38 เสร็จสิ้น
28 นายvachirapong maneenanthiwat 3 ม.ค. 2561 14:42:03 รอการยืนยัน
29 นายธีระวัฒน์ ภูพิลา 10 ม.ค. 2561 09:36:21 เสร็จสิ้น
30 นายสุทธิพงษ์ สุขสร้อย 19 ม.ค. 2561 10:32:31 รอการยืนยัน
31 นายอภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ 15 ม.ค. 2561 14:18:02 เสร็จสิ้น
32 นางสาวธนสร ดีศรี 26 ธ.ค. 2560 20:37:08 เสร็จสิ้น
33 นางสาวเมขลา กิ่งทุม 11 ม.ค. 2561 11:32:55 เสร็จสิ้น
34 นางสาวกาญจนา อ่อนแสง 12 ม.ค. 2561 14:45:29 เสร็จสิ้น
35 นางจันทนา ธรรมสะเร 11 ม.ค. 2561 08:43:13 เสร็จสิ้น
36 นายธีรภัทร คีระกูล 31 ม.ค. 2561 20:45:26 รอการยืนยัน
37 นางสาวนพวรรณ บุญเจริญสุข 24 ม.ค. 2561 10:05:46 รอการยืนยัน
38 นางสาววันทนา แดงเจริญ 29 ม.ค. 2561 12:11:07 เสร็จสิ้น
39 นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง 29 ม.ค. 2561 21:10:45 รอการยืนยัน
40 นางสาวบุศรา บุญยงค์ 29 ม.ค. 2561 22:16:31 รอการยืนยัน
41 นางสาวนงคราญ ทองเจือ 30 ม.ค. 2561 15:13:48 เสร็จสิ้น
42 นางนางสายฝน เสกขุนทด 30 ม.ค. 2561 21:23:13 เสร็จสิ้น
43 นายผดุงศักดิ์ ครองสกุล 2 ก.พ 2561 11:00:13 เสร็จสิ้น
44 นายเชาวลิตร์ เสลานอก 15 ธ.ค. 2560 15:17:28 เสร็จสิ้น
45 นายวุฒิชัย มลิจารย์ 13 ธ.ค. 2560 13:50:42 รอการยืนยัน
46 นายฉัตรชัย อิ่มอารมณ์ 13 ธ.ค. 2560 14:40:29 รอการยืนยัน
47 นายณัฐวุฒิ แสงจันทรา 4 ม.ค. 2561 14:17:23 เสร็จสิ้น
48 นางสาวสุวิชา เพียรพิจิตร 1 ก.พ 2561 12:19:37 เสร็จสิ้น
49 นางสาววรรณวิภา แสงเทศ 13 ธ.ค. 2560 13:33:14 เสร็จสิ้น
50 นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน 14 ธ.ค. 2560 10:41:33 เสร็จสิ้น
51 นางสาวคณิตา มนูรีม 18 ม.ค. 2561 10:36:00 เสร็จสิ้น
52 นางประไพจิตร์ เสียงสุวรรณ์ 13 ธ.ค. 2560 15:50:33 เสร็จสิ้น
53 นายอานนท์ พิมพ์สุวรรณ 20 ม.ค. 2561 10:51:09 รอการยืนยัน
54 นายณัฐพล พหลธรรมสาร 1 ก.พ 2561 14:39:27 เสร็จสิ้น
55 นายว่าที่ ร.ต. นพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ 15 ก.พ 2561 00:00:00 เสร็จสิ้น
56 นายวิโรจน์ สนงาม 26 ม.ค. 2561 08:07:49 รอการยืนยัน
57 นายTheerapat Sowanna 1 ก.พ 2561 11:04:05 เสร็จสิ้น
58 นายอัตตะ จันทิมาธร 19 ม.ค. 2561 09:18:04 รอการยืนยัน
59 นายจิรภัทร พัฒพันธุ์ 29 ม.ค. 2561 21:47:37 รอการยืนยัน
60 นางสาวจุฬารัตน์ วิโรจน์วัฒนกุล 21 ม.ค. 2561 23:15:21 รอการยืนยัน