การผลิตสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน


หมวดหมู่ : Programming

ระดับความยาก :

วิทยากรผู้สอน : พงศธร ปาลี

ช่วงวันรับสมัคร : 1 ธ.ค. 2560 ถึง 24 ก.พ 2561

ช่วงวันเปิดอบรม : 23 ก.พ 2561 ถึง 24 ก.พ 2561

ช่วงเวลา: 09:00 - 16:30

สถานที่อบรม : ห้อง 900

รับจำนวน : 40

จำนวนขั้นต่ำ : 25

รายละเอียดหลักสูตร :

กำหนดการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR เบื้องต้น ในยุคการศึกษา 4.0

 วันที่หนึ่ง


08.30 – 09.00 น.


09.01 – 09.15 น.


 ลงทะเบียน/รับเอกสาร


 พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


09.16 – 10.30 น.


การอภิปราย หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคการศึกษา 4.0 (ICT for Education 4.0) ในการสร้างสื่อการสอนเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือและแท็ปเล็ต”


 วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี


10.30 - 10.45 น.


 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม


10.45 - 11.30 น.


การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย  


วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี


11.30 – 12.30 น.


 พักรับประทานอาหารกลางวัน


12.30 - 14.30 น.


การอภิปราย หัวข้อ “แนะนำการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว โดยให้ลง Application ตัวนี้ลงในมือถือด้วย โดยที่เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ในการสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริง เบื้องต้น


วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี


14.30 - 14.45 น.


 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม


14.30 - 16.30 น.


การ Follow บนอุปกรณ์มือถือและสมาร์ทโฟน การสร้าง AR แบบ Video และปุ่มลิงค์ url (ต่อ)


 วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี


16.30 - 17.00 น.


 สรุปการอบรมประจำวัน


 


 


วันที่สอง


 


 


 09.00 – 10.30 น.


การออกแบบและสร้าง User Interface สำหรับสร้าง AR


วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี


 10.30 - 10.45 น.


พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม


 10.45 - 11.30 น.


การอภิปราย หัวข้อ “แนะนำการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว โดยให้ลง Application ตัวนี้ลงในมือถือด้วย  3D & Sketchup เบื้องต้น


วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี


 11.30 – 12.30 น.


พักรับประทานอาหารกลางวัน                


12.30 - 14.30 น.


Workshop การสร้างรูปแบบการเผยแพร่ผลงาน AR (ต่อ)


วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี


 14.30 - 14.45 น.


พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม


 14.30 - 16.30 น.


 


นำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์


วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี


 16.30 - 17.00 น.


สรุปผล และมอบเกียรติบัตร


ความต้องการของหลักสูตร

Show / Hide
ไม่มีข้อมูล

แผนการอบรม

Show / Hide
ไม่มีข้อมูล

การผลิตสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน


วิทยากรผู้สอน : พงศธร ปาลี

ช่วงวันเปิดอบรม : 23 ก.พ 2561 ถึง 24 ก.พ 2561 ช่วงเวลา: 09:00 - 16:30 น.

รับจำนวน : 40 จำนวนขั้นต่ำ : 25

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม

Open Close
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันที่ลงทะเบียน สถานะ
1 นายกัญญาวีร์ นามแสน 18 ม.ค. 2561 10:39:10 เสร็จสิ้น
2 นางสาวเกร็ดทราย มณีวรรณ 11 ก.พ 2561 16:43:20 เสร็จสิ้น
3 นางสาวกาญจนา รังสินธุ์ 12 ก.พ 2561 13:31:38 เสร็จสิ้น
4 นางสาววิภาวี พวงมาลัย 18 ม.ค. 2561 10:30:04 เสร็จสิ้น
5 นายอิทธิศักดิ์ ช่วงโชติ 18 ก.พ 2561 21:09:15 เสร็จสิ้น
6 นางสาวเพ็ญผกา สุธีพิเชฐภัณฑ์ 7 ก.พ 2561 15:14:01 เสร็จสิ้น
7 นางสาวนฤมล แนวอินทร์ 12 ก.พ 2561 11:34:45 เสร็จสิ้น
8 นางสาวสริตา วงค์สกุล 11 ก.พ 2561 16:50:58 เสร็จสิ้น
9 นางสาวธมลวรรณ แดงน้อย 7 ก.พ 2561 21:48:07 เสร็จสิ้น
10 นางสาวนิมิตรา ศักดิ์กุ 9 ก.พ 2561 00:50:55 เสร็จสิ้น
11 นางสาวอภิญญา สุบิน 19 ก.พ 2561 18:56:36 เสร็จสิ้น
12 นายณัฐพล พรมมิ 18 ก.พ 2561 22:20:59 เสร็จสิ้น
13 นายวัชรพงศ์ มูลมณี 19 ก.พ 2561 12:57:46 เสร็จสิ้น
14 นางสาวธิดารัตน์ ว่องดี 18 ก.พ 2561 21:28:23 เสร็จสิ้น
15 นางสาวกนกพร สายเสมา 18 ก.พ 2561 21:32:31 เสร็จสิ้น
16 นางสาวกัลยาณี ลำบอง 18 ก.พ 2561 22:21:17 เสร็จสิ้น
17 นางสาวดวงพร คะชา 18 ก.พ 2561 23:14:03 เสร็จสิ้น
18 นางสาวรัชนีกร จงประจันต์ 18 ก.พ 2561 23:24:30 เสร็จสิ้น
19 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองคำ 19 ก.พ 2561 10:58:08 เสร็จสิ้น
20 นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสมบัติ 19 ก.พ 2561 19:54:05 เสร็จสิ้น
21 นายธนาชัย เอื้อนุกูล 31 ธ.ค. 2560 18:33:04 เสร็จสิ้น
22 นายพิทยา แม่นทรง 9 ม.ค. 2561 13:13:59 เสร็จสิ้น
23 นายสุทธิพงษ์ สุขสร้อย 15 ม.ค. 2561 12:53:24 เสร็จสิ้น
24 นางเนตรนภิส นพเกตุ 9 ม.ค. 2561 02:04:51 เสร็จสิ้น
25 นายบุญส่ง พลสัมฤทธิ์ 17 ม.ค. 2561 14:58:33 เสร็จสิ้น
26 นางสาวบุศรา บุญยงค์ 29 ม.ค. 2561 22:18:05 เสร็จสิ้น
27 นางสาวสุวรรลี บินสเล 30 ม.ค. 2561 14:58:17 เสร็จสิ้น
28 นางเบญจมาศ เทียนทองดี 30 ม.ค. 2561 14:54:21 เสร็จสิ้น
29 นายธนกร ปลั่งกลาง 12 ก.พ 2561 12:35:35 เสร็จสิ้น
30 นางสาวปิยธิดา เตียวติ 31 ม.ค. 2561 20:08:50 เสร็จสิ้น
31 นางสาวสุวิชา เพียรพิจิตร 1 ก.พ 2561 12:20:13 เสร็จสิ้น
32 นางสาวสุดารัตน์ นันทพานิช 12 ก.พ 2561 12:29:22 เสร็จสิ้น
33 นางสาวสุดาพร ศรีพรมมา 12 ก.พ 2561 13:10:20 เสร็จสิ้น
34 นางสาววราพร ศิริคงคา 12 ก.พ 2561 13:14:04 เสร็จสิ้น
35 นางจิรนันท์ จันทโชติ 12 ก.พ 2561 10:49:49 เสร็จสิ้น
36 นางประไพจิตร์ เสียงสุวรรณ์ 13 ธ.ค. 2560 15:51:05 เสร็จสิ้น
37 นายณัฐพล พหลธรรมสาร 1 ก.พ 2561 14:20:58 เสร็จสิ้น
38 นายประกอบ พุทธเมฆ 10 ม.ค. 2561 11:40:05 เสร็จสิ้น
39 นางสาวสุตินันท์ นันเรียม 19 ม.ค. 2561 11:21:16 เสร็จสิ้น
40 นางสาวกนกวรรณ ธีระเกียรติกาญจน์ 19 ก.พ 2561 00:26:02 เสร็จสิ้น
41 นางสาวนางสาวศิริรัตน์ สวมศิริ 18 ม.ค. 2561 10:29:39 เสร็จสิ้น