การใช้งาน Google Application


หมวดหมู่ : Office Application

ระดับความยาก :

วิทยากรผู้สอน : สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ

ช่วงวันรับสมัคร : 1 ธ.ค. 2560 ถึง 15 ก.พ 2561

ช่วงวันเปิดอบรม : 14 ก.พ 2561 ถึง 15 ก.พ 2561

ช่วงเวลา: 09:00 - 16:30

สถานที่อบรม : ห้อง 900

รับจำนวน : 40

จำนวนขั้นต่ำ : 25

รายละเอียดหลักสูตร : Google Apps ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือการทำงานงานร่วมกัน และการสื่อสารร่วมกันทั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา Google Apps ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้งานทุกคนสามารถ จัดเก็บงานได้อย่างเป็นระบบ เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เร็วขึ้น การสร้างบทเรียนออนไลน์ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ การสร้างเว็บไซต์ห้องเรียนได้สะดวก และรวดเร็ว และที่สำคัญทำให้ไม่พลาดการติดต่อนัดสำคัญด้วยระบบแจ้งเตือนกิจกรรมนัดสำคัญผ่าน SMS 

ความต้องการของหลักสูตร

Show / Hide
ไม่มีข้อมูล

แผนการอบรม

Show / Hide
ไม่มีข้อมูล

เอกสารแนบ

Show / Hide
ไม่มีข้อมูล

การใช้งาน Google Application


วิทยากรผู้สอน : สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ

ช่วงวันเปิดอบรม : 14 ก.พ 2561 ถึง 15 ก.พ 2561 ช่วงเวลา: 09:00 - 16:30 น.

รับจำนวน : 40 จำนวนขั้นต่ำ : 25

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม

Open Close
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันที่ลงทะเบียน สถานะ
1 นางสาลินี บุญนาค 21 ธ.ค. 2560 15:13:07 เสร็จสิ้น
2 นายอิทธิพัทธ์ หอณรงค์ศิริ 19 ม.ค. 2561 10:01:07 เสร็จสิ้น
3 นายภานุวัฒน์ ธุวสินธุ์ 2 ก.พ 2561 20:11:18 เสร็จสิ้น
4 นางสาวสมพร มานะวะ 31 ม.ค. 2561 11:14:34 เสร็จสิ้น
5 นางนุจรี จันทร์เจริญ 18 ม.ค. 2561 10:48:43 เสร็จสิ้น
6 นางจรวจพร แก้วเข้ม 31 ม.ค. 2561 11:22:08 เสร็จสิ้น
7 นางวัฒนา เวศวงศ์ษาทิพย์ 31 ม.ค. 2561 13:51:52 เสร็จสิ้น
8 นางสาวศิริรัตน์ เทียมเลิศ 13 ธ.ค. 2560 12:58:55 เสร็จสิ้น
9 นางสาวอัจฉรีย์ ยุทธวิริยะ 25 ธ.ค. 2560 09:08:34 เสร็จสิ้น
10 นายภาณุพงศ์ ยงศิริ 11 ม.ค. 2561 10:25:58 เสร็จสิ้น
11 นายสุจินต์ อรัณยกานนท์ 16 ม.ค. 2561 11:28:49 เสร็จสิ้น
12 นางสาวธนสร ดีศรี 26 ธ.ค. 2560 19:55:20 เสร็จสิ้น
13 นางสาวกานต์พิชชา อสัมภิณวงศ์ 16 ม.ค. 2561 11:18:44 เสร็จสิ้น
14 นางสุภินดา เทวารุทธ 26 ธ.ค. 2560 16:08:34 เสร็จสิ้น
15 นางสาวนวลปราง แสงอุไร 6 ก.พ 2561 10:11:04 เสร็จสิ้น
16 นางสาวปริมประภา สุขสวัสดิ์ 22 ม.ค. 2561 13:01:52 เสร็จสิ้น
17 นางสาวอรปรียา บัณฑิต 4 ก.พ 2561 11:59:10 เสร็จสิ้น
18 นางสาวอัญชลี โอ่งเจริญ 26 ม.ค. 2561 15:49:52 เสร็จสิ้น
19 นางสาวกานต์ เจียมวงศากุล 12 ก.พ 2561 12:43:32 เสร็จสิ้น
20 นางกฤษณา ตรีเพ็ชร์ 22 ม.ค. 2561 12:54:54 เสร็จสิ้น
21 นางสรัญญา จำปาทอง 22 ม.ค. 2561 12:55:46 เสร็จสิ้น
22 นางสันทนี บุญห่อ 22 ม.ค. 2561 13:05:16 เสร็จสิ้น
23 นางสมบูรณ์ เทียนปัญจะ 22 ม.ค. 2561 13:14:34 เสร็จสิ้น
24 นางพรทิพย์ ประทุมเทศ 1 ก.พ 2561 13:10:29 เสร็จสิ้น
25 นางสาวสุดาพร ศรีพรมมา 12 ก.พ 2561 13:18:42 เสร็จสิ้น
26 นางสาววราพร ศิริคงคา 12 ก.พ 2561 13:20:25 เสร็จสิ้น
27 นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน 14 ธ.ค. 2560 10:41:50 เสร็จสิ้น
28 นายวิษณุ พานิช 25 ม.ค. 2561 14:17:56 เสร็จสิ้น
29 นางสาวsomsakul limwatanavadee 22 ธ.ค. 2560 14:20:08 เสร็จสิ้น
30 นางสาวมานิสา มิตรโสุม 27 ธ.ค. 2560 11:08:39 เสร็จสิ้น
31 นางสาวเกศรินทร์ เกิดในหล้า 3 ม.ค. 2561 10:55:35 เสร็จสิ้น